Mycket kunskap om Bottenhavet och kustfisket

Kustfiskare-lyftet arrangerade den 22 oktober, i samarbete med Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet, ett seminarium i Sundsvall för att samla och fördjupa kunskapen om situationen i Bottenhavet och för kustfiskarna där.

På grund av coronapandemin måste tyvärr antalet deltagare begränsas. Här nedan följer en sammanställning av de presentationer som gavs under dagen.

Kustfiskets framtida fiskemöjligheter. Fördelning av havets resurser och fiskets regleringar.

Jakob Granit, generaldirektör, Hav- och vattenmyndigheten.

https://usercontent.one/wp/www.kustfiskarna.se/wp-content/uploads/2020/10/2010-Fiskets-framtid-Sundsvall-fran-hav-till-fat.-Jakob-Granit-1.pdf?media=1656571934

Sportfiskarna och studien Strömmingsfisket i södra Bottenhavet.

Lars Ljunggren, Sportfiskarna.

https://usercontent.one/wp/www.kustfiskarna.se/-content/uploads/2020/10/Kustfiskarmote-Sundsvall-Lars-L-2.pdf?media=1656571934

Strömmingsbeståndet i Bottenhavet.

Olavi Kaljuste, forskare Sveriges Lantbruksuniversitet

https://usercontent.one/wp/www.kustfiskarna.se/wp-content/uploads/2020/10/Seminarium-Fran-hav-till-fat-Sundsvall-20201022-SLU-Aqua-1.pdf?media=1656571934

Kopplat till frågorna om strömmingsbeståndets storlek och kvalitet, samt fiskekvoternas storlek och möjligheter till begränsningar nämndes under dagen några rapporter som finns tillgängliga i de här länkarna.

Projektet Kustfiskarelyftet förstudie om möjligheterna att skapa ett fiskefritt område i Bottenhavet:

https://nordanstig.se/download/18.32ffec32174afaf178f1143/1600682323235/F%C3%B6rstudie%20Fiskefritt%20omr%C3%A5de.pdf

SCB:s rapport som ligger till grund för slutsatsen att fritidsfisket längs Bottenhavskusten påverkar fiskbestånden betydligt mer än det kustnära yrkesfisket.

https://nordanstig.se/download/18.32ffec32174afaf178f1143/1600682323235/F%C3%B6rstudie%20Fiskefritt%20omr%C3%A5de.pdf

Vad säger livsmedelsstrategin om fisk? Vem är strategin till för och hur följs den upp?

Elin Gunve, yrkesfiskesamordnare, Jordbruksverket.

https://usercontent.one/wp/www.kustfiskarna.se/wp-content/uploads/2020/10/Livsmedelsstrategin-och-fisket-Sundsvall-20-oktober-2020-1.pdf?media=1656571934

Här finns en länk till en utvärdering av livsmedelsstrategin:

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.5607cc461714d2007e77c8be/1586265905550/ra20_3v2.pdf

En direktrapport från en säljägare.

Anna-Carin Westling, säljägare

https://usercontent.one/wp/www.kustfiskarna.se/wp-content/uploads/2020/10/Hur-manga-Sealhunt-Anna-Carin-1.pdf?media=1656571934

Vad sägs om säljakten i Bryssel?

Elin Gunve, yrkesfiskesamordnare, Jordbruksverket.

https://usercontent.one/wp/www.kustfiskarna.se/wp-content/uploads/2020/10/Salpresentation-Sundsvall-22-oktober-2020-Elin-1.pdf?media=1656571934

Det kustnära fisket håller på att försvinna. Är sälen en anledning till det?

Sven-Gunnar Lunneryd, biolog och forskare, projektet Sälar och Fiske, Sveriges lantbruksuniversitet.

https://usercontent.one/wp/www.kustfiskarna.se/wp-content/uploads/2020/10/HaV-TILL-FAT-SGL-1.pdf?media=1656571934

Här finns en länk till Hav- och vattenmyndighetens reviderade sälförvaltningsplan:

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2019-12-02-reviderad-forvaltningsplan-for-grasal.html

Fler artiklar